PLÁN KONTROL, REVIZÍ A ZKOUŠEK

Kontroly, revize a zkoušky Období
Odborná prohlídka kotelny 1x za rok
Revize plynového zařízení 1x za 3 roky
Kontrola plynového zařízení 1x za rok
Kontrola netěsnosti plyn. potrubí 1x za měsíc nebo při příznacích a informacích o úniku plynu
Zkoušky zabezpečovacího, měřícího a ovládacího zařízení 1x za 3 měsíce
Funkce a přístupnost uzávěru na plynovodu 1x za 3 měsícee
Kontrola pojistných ventilů na kotlích 1x za měsíce
Kontrola komínových cest 1x za 3 měsíce
Kontrola kvality topné vody 1x za rok
Kontrola a seřízení funkce hořáku 1x za rok
Kontrola ovzduší 1x za měsíc nebo při příznacích výskytu škodlivých plynů nebo spalin


REVIZE, KONTROLY A FUNKČNÍ ZKOUŠKY DETEKTORU ÚNIKU PLYNU

REVIZE Revize se provádí po zahoření senzorů po montáži detektoru a potom

PRAVIDELNĚ JEDNOU ROČNĚ (minimálně), nejlépe před započetím topné sezóny. Revize se provádí výhradně kalibračním plynem stejného druhu a koncentrace, na níž je snímač nastaven. Kalibrační směs musí mít ověřené složení. Revize provádí výrobcem prověřené firmy. Výrobce detektoru Vám může tuto revizi zprostředkovat.

FUNKČNÍ ZKOUŠKA Detektor je zabezpečovací zařízení a je nutné jeho stav a činnost pravidelně kontrolovat. Proto se pravidelně provádí funkční zkoušky a revize a to v souladu s normou ČSN 37 8312. Funkční zkoušku provádí uživatel pravidelně minimálně v měsíčních intervalech. Činnost snímačů a detektorů se zkouší výpary lihu. Výpary se nechají unikat v blízkosti senzoru, asi 5 cm pod senzorem. Líh se nakape na vatu a nechá se odpařit v blízkosti senzoru. Pokud snímač pracuje bezchybně, detektor signalizuje výskyt plynu v obou úrovních. Zkouší se i zvuková signalizace a vnější, detektorem ovládané zařízení.

MONTÁŽ A SERVIS Montáž, servis a revize mohou vykonávat jen kvalifikované osoby. Montáž a servis snímačů v nevýbušném provedení mohou vykonávat pouze firmy prověřené výrobcem nebo výrobce. U těchto snímačů se zakazuje uživateli provádět jakékoliv opravy a zásahy do jednotky snímače typ 2 a senzoru a také otevírání krytu krabice senzoru při provozu. Opravy detektorů provádí prostřednictvím své servisní sítě jen výrobce a to buď výměnným způsobem nebo opravou vadné části. Při výrobě jsou snímače nastaveny kalibračním plynem po zahoření senzoru. Nastavení při teplotě 20°C a relativní vlhkosti 65 % jsou-li teplota a vlhkosti v místě použití značně odlišné od teploty a vlhkosti nastavené při výrobě, pak je pro dokonalou činnost a pro zvýšení přesnosti detekce vhodné snímače donastavit přímo na místě.